Predicted mutation
evidence seq id position mutation annotation gene description
MC JC NC_013198 1,038,046 Δ860 bp [LGG_01023]–is36 [LGG_01023], is35, is36

Missing coverage evidence...
   seq id start end size ←reads reads→ gene description
* * ÷ NC_013198 1038046–1038902 1038905 4–860 94 [1] [0] 93 [LGG_01023]–is36 [LGG_01023], is35, is36

New junction evidence
  seq id position reads (cov) reads (cov) score skew annotation gene product
* ? NC_013198 = 10380451 (0.012)91 (1.084) 43/290 0.3 coding (872/978 nt) LGG_01023 adenine specific DNA methylase Mod
?NC_013198 1038906 = 0 (0.000)intergenic (+13/‑238) is36/LGG_01026 transposase IS4 family protein/type III restriction‑modification system methylation subunit
Continuation Left: 0 Continuation Right:0

CAACGATGGATCGTTGAACGTTCATGGAGTTGGCTAGACAAATGTCGGCGACTTTGGAAAAACTGTGAACGTGCCCTTAACAGCAGTCTTCAAATGGTTGTATTGGCCTTCCTGAAGATAGTTCTTAAAAGATACTAGACAGGTTCTAAGGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAATCATCAGAAA  .  NC_013198/1038756‑1039055
                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     
taaccatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagg                                                                                                                                                       >  1:219597‑M2/151‑151
taaccatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagg                                                                                                                                                       >  2:778631‑M2/151‑151
 agccatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaaggg                                                                                                                                                      <  1:784657‑M2/2‑1
 aaccatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaaggg                                                                                                                                                      >  1:152808‑M2/150‑151
  accatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttagtagcccaaacctaagGGc                                                                                                                                                     >  2:621526‑M2/149‑151
  accatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGc                                                                                                                                                     >  1:775552‑M2/149‑151
  accatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGc                                                                                                                                                     >  2:393853‑M2/149‑151
  accatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGc                                                                                                                                                     <  2:759767‑M2/3‑1
   tcatacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGgct                                                                                                                                                    >  2:784424‑M2/148‑150
     atacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAAc                                                                                                                                                  >  2:173521‑M2/146‑151
     atacattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatcaagacaacgactcaaatggagcgtggagagaaggagatgttagaagcccaaacctaagGGCAAc                                                                                                                                                  >  2:743051‑M2/146‑151
       acattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACAt                                                                                                                                                >  2:709384‑M2/144‑151
       acattggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACAt                                                                                                                                                >  2:693220‑M2/144‑151
            ggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCACCATTAcgc                                                                                                                                           >  1:488795‑M2/139‑150
            ggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGa                                                                                                                                           >  1:365432‑M2/139‑151
            ggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGa                                                                                                                                           >  2:660693‑M2/139‑151
            ggcttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGa                                                                                                                                           >  2:947876‑M2/139‑151
               ttatgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGatat                                                                                                                                        <  2:18826‑M2/16‑1
                 atgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagtcaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATataa                                                                                                                                      >  2:163166‑M2/134‑151
                  tgctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATataat                                                                                                                                     >  1:8846‑M2/133‑151
                    ctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAatat                                                                                                                                   <  1:366427‑M2/21‑1
                    ctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAatat                                                                                                                                   <  2:816286‑M2/21‑1
                    ctaagaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAatat                                                                                                                                   <  2:887825‑M2/21‑1
                       agaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTAc                                                                                                                                <  2:870973‑M2/24‑1
                       agaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTAc                                                                                                                                <  2:950596‑M2/24‑1
                       agaacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTAc                                                                                                                                <  1:173513‑M2/24‑1
                       agaacataaataaagtgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTAc                                                                                                                                <  1:75205‑M2/24‑1
                         aacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTg                                                                                                                              <  2:555035‑M2/26‑1
                         aacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTg                                                                                                                              <  2:306880‑M2/26‑1
                         aacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTg                                                                                                                              >  2:201012‑M2/126‑151
                         aacataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTg                                                                                                                              <  1:81988‑M2/26‑1
                          acataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGc                                                                                                                             >  2:165788‑M2/125‑151
                          acataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGc                                                                                                                             <  1:517742‑M2/27‑1
                           cataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttagaagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCt                                                                                                                            >  2:981952‑M2/124‑151
                            ataaataaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTc                                                                                                                           <  2:905608‑M2/29‑1
                                 taaattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAAt                                                                                                                      <  2:220025‑M2/34‑1
                                   aattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAAtga                                                                                                                    >  2:77987‑M2/116‑150
                                   aattgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATgg                                                                                                                    >  1:602150‑M2/116‑151
                                     ttgaacccgttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGaa                                                                                                                  <  1:112568‑M2/38‑1
                                              ttctttttaaagagaacatcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCAttt                                                                                                         <  1:544946‑M2/47‑1
                                                              ccccaaagcgtaatacaaattcttcaaaaccacaccacgcctcaacaggagtgattagtgcaggtgaccataggcacccaaacctaagCCCACCATTTCGACATAATATTACTGCTCCCACTGCAAAGCCCATTTTTCCACCGAAACATgg                                                                                         >  2:342847‑M2/89‑151
                                                              catcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATgg                                                                                         >  2:174682‑M2/89‑151
                                                              catcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATgg                                                                                         >  1:739186‑M2/89‑151
                                                                tcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGt                                                                                       >  2:481290‑M2/87‑151
                                                                tcaaaggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgataggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGt                                                                                       >  2:491312‑M2/87‑151
                                                                     ggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGgaga                                                                                  >  1:337782‑M2/82‑151
                                                                     ggataatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGgaga                                                                                  >  2:384295‑M2/82‑151
                                                                        taatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATgg                                                                               >  2:547611‑M2/79‑151
                                                                         aatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGt                                                                              >  2:504805‑M2/78‑151
                                                                         aatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGt                                                                              >  1:358106‑M2/78‑151
                                                                         aatataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGt                                                                              >  1:96958‑M2/78‑151
                                                                          atataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTc                                                                             >  2:423206‑M2/77‑151
                                                                          atataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTc                                                                             >  2:299849‑M2/77‑151
                                                                          atataaactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTc                                                                             >  2:962143‑M2/77‑151
                                                                               aactattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAg                                                                        <  1:292699‑M2/80‑1
                                                                                actattcaaatccagacaacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGa                                                                       <  1:83379‑M2/81‑1
                                                                                                caacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGaaaaa                                                       >  2:590624‑M2/55‑151
                                                                                                caacgactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGaaaaa                                                       <  2:219604‑M2/97‑1
                                                                                                    gactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatca                                                   >  2:345731‑M2/51‑151
                                                                                                    gactcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatca                                                   >  2:479123‑M2/51‑151
                                                                                                      ctcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaa                                                 >  1:603847‑M2/49‑151
                                                                                                      ctcaaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaa                                                 >  2:369452‑M2/49‑151
                                                                                                        caaatggatcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTTCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaatc                                               <  2:728791‑M2/105‑1
                                                                                                        caaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaatc                                               >  2:538339‑M2/47‑151
                                                                                                        caaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaatc                                               >  2:356327‑M2/47‑151
                                                                                                        caaatggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAaaatcaaatc                                               >  1:936441‑M2/47‑151
                                                                                                             ggagcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGgag                                          >  1:475848‑M2/42‑151
                                                                                                                gcgtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAg                                       <  2:358239‑M2/113‑1
                                                                                                                  gtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgtt                                     >  2:505853‑M2/37‑151
                                                                                                                  gtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgtt                                     >  2:930380‑M2/37‑151
                                                                                                                  gtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgtt                                     >  1:741489‑M2/37‑151
                                                                                                                  gtggagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgtt                                     >  1:529234‑M2/37‑151
                                                                                                                     gagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgttgtt                                  >  1:182806‑M2/34‑151
                                                                                                                     gagagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAgttgtt                                  >  2:775372‑M2/34‑151
                                                                                                                       gagcaggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGtttt                                >  2:65050‑M2/32‑151
                                                                                                                          caggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTaa                             >  1:397977‑M2/29‑151
                                                                                                                            ggagatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGc                           <  1:813369‑M2/125‑1
                                                                                                                               gatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTg                        >  2:133958‑M2/24‑151
                                                                                                                               gatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTg                        >  1:842922‑M2/24‑151
                                                                                                                               gatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTg                        >  1:355390‑M2/24‑151
                                                                                                                               gatgttaggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTg                        >  2:319607‑M2/24‑151
                                                                                                                                    taggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAAt                   >  2:481809‑M2/19‑151
                                                                                                                                      ggagcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTc                 <  2:950830‑M2/135‑1
                                                                                                                                         gcccaaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTgg              >  1:374190‑M2/14‑151
                                                                                                                                             aaacctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatc          <  2:731897‑M2/142‑1
                                                                                                                                               acctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcat        >  1:351973‑M2/8‑151
                                                                                                                                                cctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTTCCAATGGAAAGACCATTTTCCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcatc       >  2:193111‑M2/7‑151
                                                                                                                                                cctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcatc       >  1:385506‑M2/7‑151
                                                                                                                                                cctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcatc       >  2:720685‑M2/7‑151
                                                                                                                                                cctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcatc       >  1:548281‑M2/7‑151
                                                                                                                                                cctaagGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAatcatc       >  1:945815‑M2/7‑151
                                                                                                                                                     gGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAATCATCAGaaa  <  1:363712‑M2/150‑1
                                                                                                                                                     gGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAATCATCAGaaa  >  1:215581‑M2/2‑151
                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     
CAACGATGGATCGTTGAACGTTCATGGAGTTGGCTAGACAAATGTCGGCGACTTTGGAAAAACTGTGAACGTGCCCTTAACAGCAGTCTTCAAATGGTTGTATTGGCCTTCCTGAAGATAGTTCTTAAAAGATACTAGACAGGTTCTAAGGGCAACATTACGATATAATATTACTGCTCCCAATGGAAAGACCATTTTTCCACCTAAAAATGGGTGGAGATGGTCTAAAGATACAATTAATGAAAAAATCAAATCTGGAGAAGTTGTTTTTAAGCCTGATAATTCTGGAATCATCAGAAA  .  NC_013198/1038756‑1039055

Base quality scores:  ATCG  < 3 ≤  ATCG  < 17 ≤  ATCG  < 29 ≤  ATCG  < 34 ≤  ATCG  < 41 ≤  ATCG